This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

SPRAWY TECHNICZNE

Jeśli udało nam się zdobyć ładne drewno z efektownym usłojeniem, to mo­żemy pokusić się o pozostawienie naturalnej fak­tury, dokonując jedynie zabiegów utrwalających (pokost, przezroczyste lakiery).Ze spraw technicznych należy jeszcze zwrócić uwagę na pewien mało uchwytny na rysunku, ale bardzo istotny

SAMO MALOWANIE

Oczywiście samo malowanie odbywać się powinno w dzień bezwietrzny i su­chy. Drugi przykład ogrodzenia, który będziemy roz­patrywać, ma zupełnie inny charakter. Poszcze­gólne elementy są większe, prostsze, całość mniej koronkowa (rys. 17). Konstrukcja ogrodze­nia jest w pewnym sensie znormalizowana. Wy­jaśnijmy, na

POMYSŁOWA FORMA

Konstrukcja taka przy całej swej pomysłowej i oryginalnej formie zapewnia absolutną sztywność całego układu. Zamek i zawiasy — fabryczne. Całość po zaszpa- chlowaniu pokrywamy lakierem. Otwarta pozostaje kwestia koloru. Najefektow­niejsze byłoby ogrodzenie pomalowane na bia­ło. Biel bowiem doskonale kontrastuje z

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SŁUPKAMI

Odległość między słupkami nie powinna przekroczyć 180-200 cm. Wypełnie­nie grodzące jednego segmentu składa się z dwu łat (180X8X3 cm) zaczopowanych w słup­kach i połączonych między sobą rytmicznym sze­regiem pionowych okrągłych sztachet drewnia­nych. Bystry Czytelnik zauważy natychmiast, że owe sztachety to

OGÓLNE ROZWAŻANIA

O ile przyjemniej będzie zapraszając przyjaciół na swoją działkę powie­dzieć im: „Zobaczycie z daleko — taki biały pło­tek z patyczków i furtka z kółkiem. Po tych ogólniejszych rozważaniach spójrzmy na taki właśnie przykład indywidualnego ogrodze­nia, ale już jako potencjalni wykonawcy

TYPOWA SYTUACJA

Rozpatrzymy teraz dość typową sytuację, w któ­rej po ogrodzeniu całości terenu, podziały we* wnętrzne pozostawione są uznaniu poszczegól­nych działkowców. Powstaje więc pytanie: czy składać się z sąsiadami na wspólną siatkę, czy też szukać indywidualnych rozwiązań. Odpo­wiedź jest trudna. Z założeniem

OGRODZENIE

Niskie, ażurowe ogrodzenia, nie rozbudzając przesadnego poczucia własności, służą również często do prowadzenia ozdobnej, pnącej ziele­ni, a dzięki swojej formie mogą wzbogacać ar­chitekturę naszego zielonego gospodarstwa. Ogrodzenie jest zawsze inwestycją dość poważ­ną I kosztowną. Na zorganizowanych terenach działkowych sprawy te

PIERWSZY KROK

Choć bez specjalnych uroczystości, bez wrę­czania dyplomów, ale za to szybko i skutecznie udało nam się skończyć przyspieszony kurs ogro­dowego majsterkowania. Poznaliśmy podstawo­we narzędzia i materiały, skompletowaliśmy war­sztat, który w trakcie kolejnych zadań będzie uzupełniany.Czas więc przystąpić do działania, a

KRATOWNICE DESKOWE

Kratownice deskowe stosuje się głównie do dachów pła­skich, krytych deskowaniem i papq lub eternitem moco­wanym do łat wiqżqcych poszczególne wiqzary. Materiały do krycia dachów mogq być’ aieogniotrwałe I ogniotrwałe. Do pierwszej grupy należą: słoma, trzcina, deski, gonty. Do drugiej: dachówka

KRYCIE DACHÓW

Dach dwuspadowy pokrywa budynek kwadrotowy lub prostokqtny, Obie połacie sq nachylone pod Jednym ką­tem. RozwIqzanie więźby dachowej przy zastosowaniu be­lek, krokwi lub kratownic deskowych, zbijanych na gwoź­dzie. W jednym i drugim wypadku mogq być rozwiqzania dachów stromych I płaskich.  Dach

error: Content is protected !!