This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

OGRODZENIE

Niskie, ażurowe ogrodzenia, nie rozbudzając przesadnego poczucia własności, służą również często do prowadzenia ozdobnej, pnącej ziele­ni, a dzięki swojej formie mogą wzbogacać ar­chitekturę naszego zielonego gospodarstwa. Ogrodzenie jest zawsze inwestycją dość poważ­ną I kosztowną. Na

PIERWSZY KROK

Choć bez specjalnych uroczystości, bez wrę­czania dyplomów, ale za to szybko i skutecznie udało nam się skończyć przyspieszony kurs ogro­dowego majsterkowania. Poznaliśmy podstawo­we narzędzia i materiały, skompletowaliśmy war­sztat, który w trakcie kolejnych zadań będzie uzupełniany.Czas

KRATOWNICE DESKOWE

Kratownice deskowe stosuje się głównie do dachów pła­skich, krytych deskowaniem i papq lub eternitem moco­wanym do łat wiqżqcych poszczególne wiqzary. Materiały do krycia dachów mogq być’ aieogniotrwałe I ogniotrwałe. Do pierwszej grupy należą: słoma, trzcina,

KRYCIE DACHÓW

Dach dwuspadowy pokrywa budynek kwadrotowy lub prostokqtny, Obie połacie sq nachylone pod Jednym ką­tem. RozwIqzanie więźby dachowej przy zastosowaniu be­lek, krokwi lub kratownic deskowych, zbijanych na gwoź­dzie. W jednym i drugim wypadku mogq być rozwiqzania

DACHY

Dach składa się ze szkieletu konstrukcyjnego I pokrycia. Pokrycie powinno być szczelne, trwałe I ułatwiajqee od­prowadzenie opadów z połaci dachowej na zewnqtrz. Po­krycia mogq być wykonane ze słomy, trzciny, desek, gon­tów, dachówki, blachy, papy, płyt

KAMIEŃ UŻYWANY W MURACH

Po ustaleniu punktów należy po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej wykonać wykopy pod funda­menty (ewentualnie pod piwnicę). W ukonczonych wyko­pach robi się fundamenty murowane z cegły lub z ka­mienia, układając materiał warstwami I łącząc zaprawą.Układ cegły

PRZYSTĘPUJĄC DO PRAC NA DZIAŁCE

Również zastanowić się trzeba nad sprawą war* sztatu. Każdy majsterklepka powinien mieć swo­je podstawowe ręczne narzędzia. Natomiast sprzęt mechaniczny, bardzo ułatwiający począt­kową obróbkę, znajdować się powinien w ogól­nym warsztacie, o który zatroszczy się Zarząd Pracowniczych

DOMEK LETNISKOWY

Domek letniskowy powinien być wyposażony w podstawową instalację wodociągową i sanitarną. Przykłady rozwiqzań przedstawia. Cało­roczne użytkowanie domku wymaga odpowied­niego systemu ogrzewania . Maksymalne wykorzystanie kubatury domku podają schematy . Schematy brył domków letniskowych przedstawia .Działkowe

RUCHOME ELEMENTY

Drugim elementem ruchomym w budynku sq okna, które służq do oświetlenia i przewietrza­nia wnętrza. Różne konstrukcje okien dzielq je na różne typy (). Dla naszych działkowych potrzeb należy wybrać typy najprostsze. Będq to najczęściej okna

TYPY ROZWIĄZAŃ

Zapoznając czytelników ze wszystkimi typami roz­wiązań, szczególnie zwracamy uwagę na te, któ­re będą przydatne dla działkowca .Aby ułatwić sobie wykonanie prostych prac de­karskich, należy zapoznać się z rysunkiem 7. Ruchome przegrody umieszczone w ogrodzeniu, ścianach

WYKONANIE PODŁÓG

Podłogi ciepłe i elastyczne wykonujemy z desek przybijanych do drewnianych legarów. Deski łq- czymy na styk lub na wpust. Deski podłogowe strugane z drewna sosnowego lub jodłowego należy zaimpregnować lub pomalować farbq olejnq .Niezbędną częścią

ALTANKA- DOMEK

Ograniczymy się do na przykład jednej ściany działowej w rozwiqzaniach tak zwanych bliźniaków lub ścian wolno stojqcych, w specjalnie rozwiqzanych altankach, murkach wydzielajqcych aneks wypoczynkowy. Najczęściej stosowane rozwiqzania konstrukcji ścian to ściany drewniane. Mogq to

error: Content is protected !!