DACHY

Dach składa się ze szkieletu konstrukcyjnego I pokrycia. Pokrycie powinno być szczelne, trwałe I ułatwiajqee od­prowadzenie opadów z połaci dachowej na zewnqtrz. Po­krycia mogq być wykonane ze słomy, trzciny, desek, gon­tów, dachówki, blachy, papy, płyt azbestowo-cementowych (eternitu), folii lub płyt z tworzyw sztucznych.Przy budowie domku na działce najczęściej stosuje się konstrukcje drewniane, rzadziej lekkie stalowe. Również kształty dachów należy ograniczyć do najbardziej ekono­micznych, prostych I lekkich. Nachylenie połaci dacho­wych jest różne i uzależnione od materiału pokrywajq- cego.Najczęściej robi się więzy dachowe z belek i desek.   Układy połaci dachowych: dach jednospadowy, dach dwuspadowy (szczytowy), dach czterospadowy, dach na­miotowy o rzucie kwadratowym, wielobocznym lub okrqg* łym.        .   Dach jednospadowy. Więźba dachu Jednospadowegomoże być stosowana przy ścianach zewnętrznych murowa­nych i drewnianych. Mogq być dachy jednospadowe stro­me krokwiowe I dachy jednospadowe płaskie krokwiowe lub deskowe. Ten typ rozwiqzań ma szerokie zastosowa­nie szczególnie przy budowie małych domków ogrodo­wych.

KAMIEŃ UŻYWANY W MURACH

Po ustaleniu punktów należy po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej wykonać wykopy pod funda­menty (ewentualnie pod piwnicę). W ukonczonych wyko­pach robi się fundamenty murowane z cegły lub z ka­mienia, układając materiał warstwami I łącząc zaprawą.Układ cegły w murze( zwany wozówkowym. Grubość —Układ cegły w murze zwany główkowym. Grubość =Stopki z cegły w rzucie kwadratowym. ,Uklad lX1      5X1.5 cegły lub z kamienia o wymiarach 45X*5 cm do 60X60 cm.   .Układ kamieni w murze tzw. „dzikim , widok, rzut po­ziomy narożnika, przekrój pionowy.Aby mur dobrze się trzymał, należy kłaść w nim jak naj­większą ilość tzw. ściągaczy, czyli kamieni długich na cała grubość muru. Do kamieni zbitych używa się zapra­wy gęściejszej, do porowatych rzadszej. Grubość muru 26 kamiennego wynosi co najmniej 45 cm.Kamień używany w murach warstwowych ma naturalne równoległe uwarstwienie. Kamienie różnej grubości nie tworzą wyraźnych warstw przebiegających na całej dłu­gości muru. Mury z kamienia układa się na zaprawie półcementowej.

PRZYSTĘPUJĄC DO PRAC NA DZIAŁCE

Również zastanowić się trzeba nad sprawą war* sztatu. Każdy majsterklepka powinien mieć swo­je podstawowe ręczne narzędzia. Natomiast sprzęt mechaniczny, bardzo ułatwiający począt­kową obróbkę, znajdować się powinien w ogól­nym warsztacie, o który zatroszczy się Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Przystępując na działce do prac typu budowlanego, ta- kich lak: wykonanie ogrodzenia, ławki, ujęcia wody, altanki, należy wytyczyć l oznaczyć w terenie pojoieme ścian, słupów orai Innych elementów wymagających wy­konania wykopów. Do oznaczania rozmieszczenia np. słu­pów ogrodzenio służą wbite w ziemię kołki. Najważniej­sze iest wytyczenie altany lub domku.Znając z projektu rzut budynku, należy w odległości 5 m od linii ścian ustawić tzw. jawy (do wbitych koł­ków przybite, poziomo ławy lub deski). W narożach umie­szcza się 3 kołki I 2 deski pod kątem prostym. Pomiędzy przeciwległymi ławami należy naciągnąć sznurek przywią­zany do wbitych w deski gwoździ. Sznurki wyznaczają linie ograniczające szerokość ław fundamentowych, sze­rokość ścian.

DOMEK LETNISKOWY

Domek letniskowy powinien być wyposażony w podstawową instalację wodociągową i sanitarną. Przykłady rozwiqzań przedstawia. Cało­roczne użytkowanie domku wymaga odpowied­niego systemu ogrzewania . Maksymalne wykorzystanie kubatury domku podają schematy . Schematy brył domków letniskowych przedstawia .Działkowe majsterkowanie jest, jak widać, ob­szarem niezmierzonym. Nie sposób wyczerpać wszystkich technicznych rozwiqzań i środków. Elementarz, który mamy za sobq, umożliwi nam samodzielne podjęcie nieskomplikowanych in­westycji. Przy bardziej złożonych, indywidualnych rozwiqzaniach trzeba sięgnqć do wydawnictw i podręczników budowlanych.

RUCHOME ELEMENTY

Drugim elementem ruchomym w budynku sq okna, które służq do oświetlenia i przewietrza­nia wnętrza. Różne konstrukcje okien dzielq je na różne typy (). Dla naszych działkowych potrzeb należy wybrać typy najprostsze. Będq to najczęściej okna pojedyncze ze względu na let­ni charakter naszych domków.Do zabezpieczenia wnętrz przed słońcem, wia­trem oraz na okres zimowy warto zastosować proste okiennice ().Wszystkie elementy ruchome: furtki, drzwi, okna, okiennice, wymagają odpowiedniego zawiesze­nia. Służq do tego okucia, jak: zawiasy, za­krętki, zasuwy, haki wiatrowe, zamki .Przy zagospodarowaniu i urządzaniu naszej działki mogq wystąpić różne potrzeby. Oprócz wykonania drewnianego czy metalowego ogro­dzenia trzeba będzie wykonać drabinę, schodki czy proste sprzęty.

TYPY ROZWIĄZAŃ

Zapoznając czytelników ze wszystkimi typami roz­wiązań, szczególnie zwracamy uwagę na te, któ­re będą przydatne dla działkowca .Aby ułatwić sobie wykonanie prostych prac de­karskich, należy zapoznać się z rysunkiem 7. Ruchome przegrody umieszczone w ogrodzeniu, ścianach budynku to furtki, bramy lub drzwi. Skrzydła drzwiowe przymocowane są za pomocq odpowiednich zawiasów bezpośrednio do kon­strukcji ściany lub zawieszone w ościeżnicach osadzonych w ścianie. Z racji przeznaczenia roz­różniamy drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, do po­mieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych. Skrzy­dła drzwiowe mogq być ażurowe lub pełne, nie­przezroczyste łub oszklone .

WYKONANIE PODŁÓG

Podłogi ciepłe i elastyczne wykonujemy z desek przybijanych do drewnianych legarów. Deski łq- czymy na styk lub na wpust. Deski podłogowe strugane z drewna sosnowego lub jodłowego należy zaimpregnować lub pomalować farbq olejnq .Niezbędną częścią składową altanki, wiaty, dom- ku jest dach.Głównq częścią konstrukcji nośnej dachu będq drewniane wiqzary. Na kształt dachu i jego konstrukcję będzie miał wpływ rodzaj budynku, jego przeznaczenie, rzut poziomy budynku oraz materiał, którym dach zostanie pokryty. Mate­riał pokrycia ma decydujqcy wpływ na kqt na­chylenia połaci dachowych . Pokrycie dachu wykonuje się z materiałów na­turalnych, takich jak słoma, trzcina, drewno bqdź z materiałów sztucznych, jak dachówka ceramicz­na lub betonowa, płyty eternitowe, blacha, papa.

ALTANKA- DOMEK

Ograniczymy się do na przykład jednej ściany działowej w rozwiqzaniach tak zwanych bliźniaków lub ścian wolno stojqcych, w specjalnie rozwiqzanych altankach, murkach wydzielajqcych aneks wypoczynkowy. Najczęściej stosowane rozwiqzania konstrukcji ścian to ściany drewniane. Mogq to być ściany masywne, jak wieńcowe o elementach składo­wych poziomych, ściany typu szkieletowego oraz najczęściej stosowane lekkie rozwiqzanla desko­we i płytowe .Budujqc altankę-domek musimy wykonać we- wnętrznq płaszczyznę poziomq, która może być posadzkq lub podłogq. Decydujqc się na po­sadzkę. będziemy szukać rozwiqzań prostych i tanich. Najlepiej będq się nadawały tak zwane jastrychy gliniane i cementowe. W pewnych wy­padkach mogq to być posadzki z kamienia ła­manego lub płyt betonowych.

W SKLEPACH CHEMICZNYCH

W sklepach chemicznych można dostać kleje syntetyczne. Sq to kleje wykonane z żywic pro­dukowanych syntetycznie. Znane sq kleje stoso­wane na ciepło w temperaturze powyżej 100°C i kleje na zimno w temperaturze poniżej 40°C. Najpraktyczniejsze kleje na zimno to kleje feno- lowo-formałdehydowe AG i mocznikowo-formal- dehydowe KHC 60 i KHC 70. Sq to kleje stoso­wane w średniej temperaturze około 20°C. Na­sza chemia dostarcza coraz to lepszych klejów syntetycznych, a informacji o nich w razie po­trzeby można zasięgnqć w odpowiednim sklepie. Obecnie klejem, który ze względu na swq nie­zawodność zdobył największq popularność jest Wikol. Konstruujqc altankę czy domek murowany mu­simy wykonać ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Nie będziemy omawiać budyneczków w całości murowanych.

NAJWYGODNIEJSZE W UŻYCIU

Najwygodniejszy w użyciu jest klej płatko­wy i perełkowy. Aby przyrządzić klej, należy ta­bliczki lub perełki namoczyć w wodzie; tabliczki na całą dobę, perełki na parę godzin. Naczynie z namoczonym klejem należy włożyć do drugie­go naczynia z wodą i wodę tę zagotować. Klej nie może się przypalić ani zagotować.Klej kazeinowy stosuje się na zimno. Do przy­rządzania kleju kazeinowego nie należy używać naczyń metalowych, tylko glinianych lub szkla­nych. W zależności od gatunku na 10 części wa- gowych proszku klejowego należy dodać 13 czę­ści wagowych wody. Najlepiej stosować się do wskazówek producentów, gdyż istnieją różne od­miany klejów kazeinowych. Klej rozsmarowuje się płaskimi pędzlami lub drewnianymi łopatkami.