This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

WEWNĄTRZ OGRÓDKA

Również ogrodzenie – co nas szczególnie w tej chwili interesuje — swoją formą i wyrazem w każdym z obu wypadków ściśle odpowiada temu, co dzieje się wewnątrz ogródka.Od ogrodzenia zaczynamy zazwyczaj wszelkie ogrodowe inwestycje, stąd

DRUGI WARIANT

Drugi wariant jest skrajnym przeciwstawieniem pierwszego. Widzimy tu przede wszystkim dą­żenie do dyscypliny I czystości form, które dzięki temu stają się bardzo techniczne, powściągliwe, nawiązujące do wzorów współczesnych. Żad­nych miękkości. Widać natomiast wyraźne po­działy zarówno

NATURALNE FORMY

Od ścieżki odchodzi rozszerzająca się odnoga, rodzaj podestu, na którym stoi ławecz­ka osłonięta czymś w rodzaju pergoli. Na obu rysunkach widzimy ponadto bardzo podobną rzeźbę terenu, w którego spadkach wykonaliśmy , kilka stopni. Jednym słowem,

KOMPOZYCYJNA JEDNORODNOŚĆ

Ogrodzenie, nawet mimo naszej woli zestawiać się będzie ze wszystkim, co dzieje się w jego obrębie. Wy­nika stąd konieczność dążenia do jednorodności kompozycyjnej, jeśli nie chcemy, aby nasz ogród czy działka stały się konglomeratem różnych

DZIAŁKOWE INWESTYCJE

Nim przejdziemy do następnych rozwiązań, war­to zastanowić się nieco głębiej nad architekto­nicznym wyrazem ogrodzenia i jego stosunkiem do innych działkowych inwestycji. Ogrodzenie spełnia podobną rolę, co obwoluta książki — zapowiada jej treść.Analogie są tu oczywiste.

KOMPOZYCYJNE ZADANIE

Jej kompozycyjne zadanie polega na zaakcento­waniu wejścia, które w naszym wypadku ma strukturę bardzo zbliżoną do całości ogrodze­nia i nie jest tak wyraźnie czytelne, jak na przy­kład w poprzednim rozwiązaniu z kołem. W zwieńczeniu takim

SPRAWY TECHNICZNE

Jeśli udało nam się zdobyć ładne drewno z efektownym usłojeniem, to mo­żemy pokusić się o pozostawienie naturalnej fak­tury, dokonując jedynie zabiegów utrwalających (pokost, przezroczyste lakiery).Ze spraw technicznych należy jeszcze zwrócić uwagę na pewien mało uchwytny

SAMO MALOWANIE

Oczywiście samo malowanie odbywać się powinno w dzień bezwietrzny i su­chy. Drugi przykład ogrodzenia, który będziemy roz­patrywać, ma zupełnie inny charakter. Poszcze­gólne elementy są większe, prostsze, całość mniej koronkowa (rys. 17). Konstrukcja ogrodze­nia jest w

POMYSŁOWA FORMA

Konstrukcja taka przy całej swej pomysłowej i oryginalnej formie zapewnia absolutną sztywność całego układu. Zamek i zawiasy — fabryczne. Całość po zaszpa- chlowaniu pokrywamy lakierem. Otwarta pozostaje kwestia koloru. Najefektow­niejsze byłoby ogrodzenie pomalowane na bia­ło.

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SŁUPKAMI

Odległość między słupkami nie powinna przekroczyć 180-200 cm. Wypełnie­nie grodzące jednego segmentu składa się z dwu łat (180X8X3 cm) zaczopowanych w słup­kach i połączonych między sobą rytmicznym sze­regiem pionowych okrągłych sztachet drewnia­nych. Bystry Czytelnik zauważy

OGÓLNE ROZWAŻANIA

O ile przyjemniej będzie zapraszając przyjaciół na swoją działkę powie­dzieć im: „Zobaczycie z daleko — taki biały pło­tek z patyczków i furtka z kółkiem. Po tych ogólniejszych rozważaniach spójrzmy na taki właśnie przykład indywidualnego ogrodze­nia,

TYPOWA SYTUACJA

Rozpatrzymy teraz dość typową sytuację, w któ­rej po ogrodzeniu całości terenu, podziały we* wnętrzne pozostawione są uznaniu poszczegól­nych działkowców. Powstaje więc pytanie: czy składać się z sąsiadami na wspólną siatkę, czy też szukać indywidualnych rozwiązań.

error: Content is protected !!