This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

ZACZNIJMY OD NAJPROSTSZYCH

Nie wszystkie bowiem powszechnie stosowane sposoby godne sq polecenia .Zacznijmy od najprostszych. Niektórzy zachowu­ją naturalny ziemny charakter udeptanej ścieżki, inni wysypują jq piaskiem.Metoda — można rzec — z dziecinnego ogródka. Taki żółty piaseczek jest przede wszystkim nie­trwały. Mocniejszy wiatr go

WŚRÓD CAŁEGO SYSTEMU

Spośród ca­łego systemu ścieżek przede wszystkim ta główna alejka wymaga uszlachetnienia nawierzchni. Na działkę przychodzimy nie tylko w piękną pogodę, czasem również bezpośrednio po deszczu. Wte­dy przykro jest brnąć po kostki w błocie. Obok praktycznych względów nawierzchnie ogrodowe powinny przyczynić

GŁÓWNA ALEJKA

Jednym sło­wem chodzi tu o wszelkie roboty ziemne, zmierza­jące do wzmocnienia gruntu l podniesienia kom­fortu komunikacji, której najważniejszq rolq jest stworzenie warunków do swobodnego poruszania się na działce.Jeszcze raz sięgniemy do rysunku 19. Widżimy tu jak na dłoni wszystkie terenowe

STWORZENIE KLIMATU

Bez takiej separacji trudno o wytworzetnie klimatu swobody i dobre­go samopoczucia. Stąd bierze się konieczność uzupełnienia ogrodzenia jeszcze jedną kurtyną – tym razem zielenią żywopłotu. Wprawdzie teraz czas przejść do następnych te­matów, ale sprawę ogrodzenia naszej działki zo­stawimy w pewnym

WEWNĄTRZ OGRÓDKA

Również ogrodzenie – co nas szczególnie w tej chwili interesuje — swoją formą i wyrazem w każdym z obu wypadków ściśle odpowiada temu, co dzieje się wewnątrz ogródka.Od ogrodzenia zaczynamy zazwyczaj wszelkie ogrodowe inwestycje, stąd konieczne jest uzmy­słowienie sobie wzajemnych

DRUGI WARIANT

Drugi wariant jest skrajnym przeciwstawieniem pierwszego. Widzimy tu przede wszystkim dą­żenie do dyscypliny I czystości form, które dzięki temu stają się bardzo techniczne, powściągliwe, nawiązujące do wzorów współczesnych. Żad­nych miękkości. Widać natomiast wyraźne po­działy zarówno w płaszczyznach, jak t zróżnico­wanych

NATURALNE FORMY

Od ścieżki odchodzi rozszerzająca się odnoga, rodzaj podestu, na którym stoi ławecz­ka osłonięta czymś w rodzaju pergoli. Na obu rysunkach widzimy ponadto bardzo podobną rzeźbę terenu, w którego spadkach wykonaliśmy , kilka stopni. Jednym słowem, jest to ten sam fragment

KOMPOZYCYJNA JEDNORODNOŚĆ

Ogrodzenie, nawet mimo naszej woli zestawiać się będzie ze wszystkim, co dzieje się w jego obrębie. Wy­nika stąd konieczność dążenia do jednorodności kompozycyjnej, jeśli nie chcemy, aby nasz ogród czy działka stały się konglomeratem różnych nie pasujących do siebie form.

DZIAŁKOWE INWESTYCJE

Nim przejdziemy do następnych rozwiązań, war­to zastanowić się nieco głębiej nad architekto­nicznym wyrazem ogrodzenia i jego stosunkiem do innych działkowych inwestycji. Ogrodzenie spełnia podobną rolę, co obwoluta książki — zapowiada jej treść.Analogie są tu oczywiste. Stawiając ogrodzenie w dużym stopniu

KOMPOZYCYJNE ZADANIE

Jej kompozycyjne zadanie polega na zaakcento­waniu wejścia, które w naszym wypadku ma strukturę bardzo zbliżoną do całości ogrodze­nia i nie jest tak wyraźnie czytelne, jak na przy­kład w poprzednim rozwiązaniu z kołem. W zwieńczeniu takim dopatrywać się można rów­nież pewnych

error: Content is protected !!